“Thanh thiếu niên học khẩu cầm”, sách Tàu có dạy bán âm tấu pháp kèn tremolo?

Mình thì không thạo tiếng Tàu, nhưng khi dùng chức năng dịch của Google lang thang trên mạng thì thấy có quyển sách này: 青少年学口琴 (Thanh thiếu niên học khẩu cầm): http://tl.zxhsd.com/kgsm/ts/big5/2012/03/13/2211773.shtml Trong phần mục lục mình thấy dòng này: 第二十六節  半音奏法 (Đệ nhị thập lục tiết  Bán âm tấu pháp = Chương thứ hai mươi […]