Cây M-20 đang trả đũa vì dám khinh thường -10o của nó.

Không hiểu sao lỡ miệng nói -10o dễ nên giờ khá hiếm hoi nó mới cho nghe một lần… Hình như sự đọng hơi nước có ảnh hưởng đến cái này thì phải. Khi để kèn không một lúc rồi ob thì ngay cú đầu có khả năng phát âm đúng nhiều hơn các cú […]