Rung động của các lưỡi gà hút và thổi trong kèn Blues khi nhìn bằng máy hoạt nghiệm (stroboscope)

Khi bend hút thì cả lưỡi gà thổi cũng rung, và khi bend thổi thì cả lưỡi gà hút cũng rung (gọi là kiểu bend hai lưỡi gà, khác với kiểu bend một lưỡi gà trong kèn harmonica chromatic có van và kèn Blues có van nửa): Khi overblow thì lưỡi gà hút rung (lưỡi […]