Chúng ta là chiến sĩ công an (nốt chữ cái)

Chúng ta là Chiến sỹ Công an.

Tác giả: Trọng Bằng.

http://antg.cand.com.vn/News/PrintView.aspx?ID=73108

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Chung-toi-la-chien-sy-cong-an-Top-ca/IW6BFEDU.html

Nốt chữ cái giọng E trưởng (giống âm thanh gốc):

Đường sá, sông ngòi về tới biển…iên khơi,
B4 G#5, F#5 E5 B4 B5 B5-F#5 B5,

Rừng sâu biên giới, miền núi…i xa…a xôi.
B5 C#6 C#6 E6, E5 B5-G#5 G#5-F#5 G#5.

Ta yêu đất nước tuyệt vời,
F#5 F#5 F#5 G#5 C#5 C#5,

Đêm hôm canh gác biển trời.
E5 E5 E5 F#5 B4 B4.

Ra sức giữ gìn Tổ quốc ta yên…ên vui.
B4 C#5 B4 G#4 B4 G#5 F#5 F#5-E5 F#5.

Nhà máy, công trường toả khói nơi…i nơi,
B4 G#5, F#5 E5 B4 B5 B5-F#5 B5,

Đồng quê bát ngát, ruộng lúa…a xanh…anh tươi,
B5 C#6 C#6 E6, E5 B5-G#5 G#5-F#5 G#5,

Vui sao khi phố rộn ràng,
F#5 F#5 F#5 G#5 C#5 C#5,

Xe đi, chân bước nhịp nhàng,
E5 E5, E5 F#5 B4 B4,

Vang mãi tiếng còi rộn ra…ã trong tim bao…ao người.
B4 C#5 B4 G#4 B4 B4-B5 G#5 G#5 G#5-F#5 E5.

Chúng…úng ta, người (/ là) Chiến sĩ Công…ông an
B5-E6 C#6, B5 E6 E6 C#6-B5 C#6

Trung với Đa…ảng, suốt đời vì…i dân.
B5 C#6 F#5-A5, B5 E5 F#5-A5 B5.

Kho…ó khăn, gian khổ bi…iết mấy,
G#5-B5 G#5, F#5 C#5 E5-F#5 G#5,

Ghi lời Bác dạy, ta quyết vượt qua.
F#5 E5 F#5 B4, B5 C#6 A#5 B5.

Nhiệm vụ ta Công an vinh quang.
B4 C#5 E5 E5 E5 E5 E5.

Ở tiền duyên, nêu gương hy sinh.(/ Bảo vệ an ninh cho nhân dân.)
B4 C#5 F#5, F#5 F#5 F#5 F#5.

Không lùi bước trước quân thù tàn ác.
G#5 G#5 B5 G#5 F#5 C#5 B4 G#5.

Nguyện cầm súng sát cánh chiến đấu.
E5 F#5 C#6 C#6 C#6 C#6 C#6.

Chặn bàn tay âm mưu xâm lăng.
E5 F#5 B5 B5 B5 B5 B5.

Trong chiến thắng, chúng ta cùng hát mừng!
B5 B5 C#6, B5 A5 F#5 B5 E5!

Xướng âm giọng Mi trưởng (giống âm thanh gốc):

Đường sá, sông ngòi về tới biển…iên khơi,
Ti4 Xi5, Phi5 Mi5 Ti4 Ti5 Ti5-Phi5 Ti5,

Rừng sâu biên giới, miền núi…i xa…a xôi.
Ti5 Đi6 Đi6 Mi6, Mi5 Ti5-Xi5 Xi5-Phi5 Xi5.

Ta yêu đất nước tuyệt vời,
Phi5 Phi5 Phi5 Xi5 Đi5 Đi5,

Đêm hôm canh gác biển trời.
Mi5 Mi5 Mi5 Phi5 Ti4 Ti4.

Ra sức giữ gìn Tổ quốc ta yên…ên vui.
Ti4 Đi5 Ti4 Xi4 Ti4 Xi5 Phi5 Phi5-Mi5 Phi5.

Nhà máy, công trường toả khói nơi…i nơi,
Ti4 Xi5, Phi5 Mi5 Ti4 Ti5 Ti5-Phi5 Ti5,

Đồng quê bát ngát, ruộng lúa…a xanh…anh tươi,
Ti5 Đi6 Đi6 Mi6, Mi5 Ti5-Xi5 Xi5-Phi5 Xi5,

Vui sao khi phố rộn ràng,
Phi5 Phi5 Phi5 Xi5 Đi5 Đi5,

Xe đi, chân bước nhịp nhàng,
Mi5 Mi5, Mi5 Phi5 Ti4 Ti4,

Vang mãi tiếng còi rộn ra…ã trong tim bao…ao người.
Ti4 Đi5 Ti4 Xi4 Ti4 Ti4-Ti5 Xi5 Xi5 Xi5-Phi5 Mi5.

Chúng…úng ta, người (/ là) Chiến sĩ Công…ông an
Ti5-Mi6 Đi6, Ti5 Mi6 Mi6 Đi6-Ti5 Đi6

Trung với Đa…ảng, suốt đời vì…i dân.
Ti5 Đi6 Phi5-La5, Ti5 Mi5 Phi5-La5 Ti5.

Kho…ó khăn, gian khổ bi…iết mấy,
Xi5-Ti5 Xi5, Phi5 Đi5 Mi5-Phi5 Xi5,

Ghi lời Bác dạy, ta quyết vượt qua.
Phi5 Mi5 Phi5 Ti4, Ti5 Đi6 Li5 Ti5.

Nhiệm vụ ta Công an vinh quang.
Ti4 Đi5 Mi5 Mi5 Mi5 Mi5 Mi5.

Ở tiền duyên, nêu gương hy sinh.(/ Bảo vệ an ninh cho nhân dân.)
Ti4 Đi5 Phi5, Phi5 Phi5 Phi5 Phi5.

Không lùi bước trước quân thù tàn ác.
Xi5 Xi5 Ti5 Xi5 Phi5 Đi5 Ti4 Xi5.

Nguyện cầm súng sát cánh chiến đấu.
Mi5 Phi5 Đi6 Đi6 Đi6 Đi6 Đi6.

Chặn bàn tay âm mưu xâm lăng.
Mi5 Phi5 Ti5 Ti5 Ti5 Ti5 Ti5.

Trong chiến thắng, chúng ta cùng hát mừng!
Ti5 Ti5 Đi6, Ti5 La5 Phi5 Ti5 Mi5!

Nốt chữ cái giọng C trưởng:

Đường sá, sông ngòi về tới biển…iên khơi,
G4 E5, D5 C5 G4 G5 G5-D5 G5,

Rừng sâu biên giới, miền núi…i xa…a xôi.
G5 A5 A5 C6, C5 G5-E5 E5-D5 E5.

Ta yêu đất nước tuyệt vời,
D5 D5 D5 E5 A4 A4,

Đêm hôm canh gác biển trời.
C5 C5 C5 D5 G4 G4.

Ra sức giữ gìn Tổ quốc ta yên…ên vui.
G4 A4 G4 E4 G4 E5 D5 D5-C5 D5.

Nhà máy, công trường toả khói nơi…i nơi,
G4 E5, D5 C5 G4 G5 G5-D5 G5,

Đồng quê bát ngát, ruộng lúa…a xanh…anh tươi,
G5 A5 A5 C6, C5 G5-E5 E5-D5 E5,

Vui sao khi phố rộn ràng,
D5 D5 D5 E5 A4 A4,

Xe đi, chân bước nhịp nhàng,
C5 C5, C5 D5 G4 G4,

Vang mãi tiếng còi rộn ra…ã trong tim bao…ao người.
G4 A4 G4 E4 G4 G4-G5 E5 E5 E5-D5 C5.

Chúng…úng ta, người (/ là) Chiến sĩ Công…ông an
G5-C6 A5, G5 C6 C6 A5-G5 A5

Trung với Đa…ảng, suốt đời vì…i dân.
G5 A5 D5-F5, G5 C5 D5-F5 G5.

Kho…ó khăn, gian khổ bi…iết mấy,
E5-G5 E5, D5 A4 C5-D5 E5,

Ghi lời Bác dạy, ta quyết vượt qua.
D5 C5 D5 G4, G5 A5 F#5 G5.

Nhiệm vụ ta Công an vinh quang.
G4 A4 C5 C5 C5 C5 C5.

Ở tiền duyên, nêu gương hy sinh.(/ Bảo vệ an ninh cho nhân dân.)
G4 A4 D5, D5 D5 D5 D5.

Không lùi bước trước quân thù tàn ác.
E5 E5 G5 E5 D5 A4 G4 E5.

Nguyện cầm súng sát cánh chiến đấu.
C5 D5 A5 A5 A5 A5 A5.

Chặn bàn tay âm mưu xâm lăng.
C5 D5 G5 G5 G5 G5 G5.

Trong chiến thắng, chúng ta cùng hát mừng!
G5 G5 A5, G5 F5 D5 G5 C5!

Xướng âm giọng Đô trưởng:

Đường sá, sông ngòi về tới biển…iên khơi,
Xon4 Mi5, Rê5 Đô5 Xon4 Xon5 Xon5-Rê5 Xon5,

Rừng sâu biên giới, miền núi…i xa…a xôi.
Xon5 La5 La5 Đô6, Đô5 Xon5-Mi5 Mi5-Rê5 Mi5.

Ta yêu đất nước tuyệt vời,
Rê5 Rê5 Rê5 Mi5 La4 La4,

Đêm hôm canh gác biển trời.
Đô5 Đô5 Đô5 Rê5 Xon4 Xon4.

Ra sức giữ gìn Tổ quốc ta yên…ên vui.
Xon4 La4 Xon4 Mi4 Xon4 Mi5 Rê5 Rê5-Đô5 Rê5.

Nhà máy, công trường toả khói nơi…i nơi,
Xon4 Mi5, Rê5 Đô5 Xon4 Xon5 Xon5-Rê5 Xon5,

Đồng quê bát ngát, ruộng lúa…a xanh…anh tươi,
Xon5 La5 La5 Đô6, Đô5 Xon5-Mi5 Mi5-Rê5 Mi5,

Vui sao khi phố rộn ràng,
Rê5 Rê5 Rê5 Mi5 La4 La4,

Xe đi, chân bước nhịp nhàng,
Đô5 Đô5, Đô5 Rê5 Xon4 Xon4,

Vang mãi tiếng còi rộn ra…ã trong tim bao…ao người.
Xon4 La4 Xon4 Mi4 Xon4 Xon4-Xon5 Mi5 Mi5 Mi5-Rê5 Đô5.

Chúng…úng ta, người (/ là) Chiến sĩ Công…ông an
Xon5-Đô6 La5, Xon5 Đô6 Đô6 La5-Xon5 La5

Trung với Đa…ảng, suốt đời vì…i dân.
Xon5 La5 Rê5-Pha5, Xon5 Đô5 Rê5-Pha5 Xon5.

Kho…ó khăn, gian khổ bi…iết mấy,
Mi5-Xon5 Mi5, Rê5 La4 Đô5-Rê5 Mi5,

Ghi lời Bác dạy, ta quyết vượt qua.
Rê5 Đô5 Rê5 Xon4, Xon5 La5 Phi5 Xon5.

Nhiệm vụ ta Công an vinh quang.
Xon4 La4 Đô5 Đô5 Đô5 Đô5 Đô5.

Ở tiền duyên, nêu gương hy sinh.(/ Bảo vệ an ninh cho nhân dân.)
Xon4 La4 Rê5, Rê5 Rê5 Rê5 Rê5.

Không lùi bước trước quân thù tàn ác.
Mi5 Mi5 Xon5 Mi5 Rê5 La4 Xon4 Mi5.

Nguyện cầm súng sát cánh chiến đấu.
Đô5 Rê5 La5 La5 La5 La5 La5.

Chặn bàn tay âm mưu xâm lăng.
Đô5 Rê5 Xon5 Xon5 Xon5 Xon5 Xon5.

Trong chiến thắng, chúng ta cùng hát mừng!
Xon5 Xon5 La5, Xon5 Pha5 Rê5 Xon5 Đô5!

Một phiên bản khác, giọng Xon trưởng:

http://baicadicungnamthang.net/bai-hat/chung-ta-la-chien-si-cong-an-956.html

Hơi lạ là chức năng tìm kiếm không tìm ra được trực tiếp từ tên bài hát. Mình phải tìm từ tên tác giả.

Đăng bởi HarmonicaFreshman

Ờ-bao-tờ du

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: